Organiseren OR-verkiezingen

Organiseren OR-verkiezingen kan een belangrijk proces zijn om vertegenwoordigers te kiezen die de belangen van de werknemers binnen een organisatie zullen behartigen. Hieronder vind je de stappen om ondernemingsraadverkiezingen te organiseren: Conclusie Organiseren OR-verkiezingen Het organiseren van ondernemingsraadverkiezingen vereist een zorgvuldige planning en uitvoering om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en transparant verloopt.…

Instellen OR bij meerdere BV’s, moet dat?

Het instellen van een Ondernemingsraad (OR) bij meerdere BV’s hangt af van verschillende factoren zoals het aantal werknemers en de structuur van de bedrijven. Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in Nederland moet elke organisatie met 50 of meer werknemers een Ondernemingsraad (OR) hebben. Het kan zijn dat elk van de BV’s afzonderlijk minder…

Oprichten OR

Oprichten OR, hoe ga je te werk? Een ondernemingsraad (OR) is een representatief orgaan van werknemers binnen een organisatie. Het is een belangrijk middel voor medezeggenschap. En stelt werknemers in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van de organisatie. Hieronder volgt een stappenplan voor het oprichten van een ondernemingsraad.…

Zittingsduur OR

De zittingsduur van de ondernemingsraad (OR) kan variëren afhankelijk van de regelgeving in het land. En daarnaast de specifieke afspraken die zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Over het algemeen is de zittingsduur van een OR-lid echter tussen de twee en vier jaar. In Nederland, bijvoorbeeld, is de standaard in de…

Raad van Commissarissen (RvC)

Een Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan binnen een organisatie, meestal een onderneming of een stichting, dat toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken. De RvC fungeert als een soort toezichthoudend en adviserend orgaan en heeft als doel het waarborgen van een goed bestuur en het beschermen van de belangen…

Wie kunnen er in de ondernemingsraad?

Wat fantastisch dat je geïnteresseerd bent in de Ondernemingsraad (OR) en de mensen die hierin zitting kunnen nemen. De OR speelt een essentiële rol in het waarborgen van de belangen van werknemers binnen een organisatie. Maar, wie kunnen in de ondernemingsraad? Laten we beginnen! De Ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan dat is opgericht om de belangen…

Direct opheffen ondernemingsraad, mag dat?

In de hedendaagse zakenwereld is het essentieel dat werknemers een stem hebben in beslissingen die hun werk en de werkplek beïnvloeden. Dit is waar de Ondernemingsraad (OR) om de hoek komt kijken. Echter, je vraagt je misschien af: is de OR altijd verplicht? Direct opheffen ondernemingsraad, mag de werkgever een OR meteen opheffen wanneer er…

Uit hoeveel OR-leden moet een ondernemingsraad bestaan?

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een bedrijf of organisatie dat de belangen van de medewerkers vertegenwoordigt. Een van de vragen die vaak opkomt bij het vormen van een OR is het aantal leden dat deze raad moet hebben. Het wettelijk vastgestelde aantal OR-leden is afhankelijk van de grootte van de organisatie en…

Wanneer is een ondernemingsraad verplicht?

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een organisatie dat de belangen van het personeel behartigt. Het is een vorm van medezeggenschap waarbij werknemers inspraak hebben in het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. De vraag wanneer een ondernemingsraad verplicht is, hangt af van verschillende factoren. In Nederland is de Wet…

Taken OR Lid

Taken OR Lid. De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een organisatie. Het heeft als taak om de belangen van de werknemers te behartigen en om het overleg tussen de werkgever en werknemers te bevorderen. De leden van de ondernemingsraad hebben daarbij een aantal belangrijke taken. Taken OR lid Ten eerste is het de…

WOR Adviesrecht

Als werknemer heb je in Nederland bepaalde rechten en een daarvan is het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR). Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit adviesrecht houdt in dat de OR het recht heeft om advies uit te brengen aan de directie van een organisatie over bepaalde besluiten die genomen…

Jaarverslag Ondernemingsraad

Een jaarverslag van de ondernemingsraad is een belangrijk document. Dit document laat zien wat er gedurende het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn behaald. Het verslag biedt een overzicht van de activiteiten van de ondernemingsraad. En geeft daarnaast inzicht in de belangrijkste beslissingen en initiatieven die zijn genomen. Het jaarverslag van de…