OR commissie oprichten

Stappenplan voor het Oprichten van een Commissie door de Ondernemingsraad Inleiding OR commissie oprichten Een OR commissie oprichten kan de invloed van de ondernemingsraad vergroten. De ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol in de vertegenwoordiging van werknemers binnen een organisatie. Een van de manieren waarop de OR zijn effectiviteit kan vergroten, is door het oprichten…

Bevoegdheden EOR

Bevoegdheden EOR. De Europese Ondernemingsraad (EOR) is een orgaan dat is opgericht om werknemers in multinationale ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te vertegenwoordigen. De EOR is bedoeld om werknemers te informeren. En werknemers te raadplegen over grensoverschrijdende kwesties die van invloed zijn op hun werk. Bevoegdheden EOR De…

Inhoud OR-reglement

De WOR, oftewel de Wet op de ondernemingsraden in Nederland, stelt bepaalde eisen aan de inhoud van het OR-reglement. Het OR-reglement bevat de werkwijze en procedures van de ondernemingsraad (OR). Volgens de WOR moeten in ieder geval de volgende zaken in de inhoud van het OR-reglement worden opgenomen: Het is belangrijk dat het OR-reglement in…

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad

Uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad, hoe zit dat? In Nederland regelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het onderwerp uitzendkrachten en stemrecht ondernemingsraad. Volgens de WOR hebben uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden ook stemrecht voor de ondernemingsraad van het inlenende bedrijf. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten, die een significant deel van de…

Organiseren OR-verkiezingen

Organiseren OR-verkiezingen kan een belangrijk proces zijn om vertegenwoordigers te kiezen die de belangen van de werknemers binnen een organisatie zullen behartigen. Hieronder vind je de stappen om ondernemingsraadverkiezingen te organiseren: Conclusie Organiseren OR-verkiezingen Het organiseren van ondernemingsraadverkiezingen vereist een zorgvuldige planning en uitvoering om ervoor te zorgen dat het proces eerlijk en transparant verloopt.…

Raad van Commissarissen (RvC)

Een Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan binnen een organisatie, meestal een onderneming of een stichting, dat toezicht houdt op het bestuur en de algemene gang van zaken. De RvC fungeert als een soort toezichthoudend en adviserend orgaan en heeft als doel het waarborgen van een goed bestuur en het beschermen van de belangen…

Direct opheffen ondernemingsraad, mag dat?

In de hedendaagse zakenwereld is het essentieel dat werknemers een stem hebben in beslissingen die hun werk en de werkplek be├»nvloeden. Dit is waar de Ondernemingsraad (OR) om de hoek komt kijken. Echter, je vraagt je misschien af: is de OR altijd verplicht? Direct opheffen ondernemingsraad, mag de werkgever een OR meteen opheffen wanneer er…

Taken OR Lid

Taken OR Lid. De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een organisatie. Het heeft als taak om de belangen van de werknemers te behartigen en om het overleg tussen de werkgever en werknemers te bevorderen. De leden van de ondernemingsraad hebben daarbij een aantal belangrijke taken. Taken OR lid Ten eerste is het de…

WOR Adviesrecht

Als werknemer heb je in Nederland bepaalde rechten en een daarvan is het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR). Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit adviesrecht houdt in dat de OR het recht heeft om advies uit te brengen aan de directie van een organisatie over bepaalde besluiten die genomen…

Jaarverslag Ondernemingsraad

Een jaarverslag van de ondernemingsraad is een belangrijk document. Dit document laat zien wat er gedurende het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn behaald. Het verslag biedt een overzicht van de activiteiten van de ondernemingsraad. En geeft daarnaast inzicht in de belangrijkste beslissingen en initiatieven die zijn genomen. Het jaarverslag van de…

Wat doet een ondernemingsraad?

Wat doet een ondernemingsraad? Een ondernemingsraad (OR) is een orgaan binnen een organisatie dat de belangen van de werknemers vertegenwoordigt en advies geeft aan de directie van het bedrijf. De OR heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een van de belangrijkste taken van de OR is…

Ondernemingsraad Verplichting

Ondernemingsraad verplichting is een pagina over verplichtingen die de OR raken. Een ondernemingsraad (OR) is een wettelijk verplicht medezeggenschapsorgaan in Nederland. Het is bedoeld om werknemers inspraak te geven in belangrijke beslissingen van de organisatie waarvoor ze werken. In dit artikel zullen we ondernemingsraad verplichting nader bekijken. De oprichting van een ondernemingsraad is verplicht voor…