Bevoegdheden EOR

bevoegdheden EOR

Bevoegdheden EOR. De Europese Ondernemingsraad (EOR) is een orgaan dat is opgericht om werknemers in multinationale ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te vertegenwoordigen. De EOR is bedoeld om werknemers te informeren. En werknemers te raadplegen over grensoverschrijdende kwesties die van invloed zijn op hun werk.

Bevoegdheden EOR

De bevoegdheden EOR en verantwoordelijkheden van de EOR zijn vastgelegd in de Europese richtlijn. Het gaat om de richtlijn betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad (Richtlijn 94/45/EG, later gewijzigd door Richtlijn 2009/38/EG). De belangrijkste bevoegdheden van de EOR zijn:

  1. Informatie: De bestuurder moet de EOR informeren over de activiteiten en economische en financiële situatie van de onderneming.
  2. Raadpleging: In bepaalde omstandigheden moet de bestuurder de EOR raadplegen. Omstandigheden zoals bij structurele veranderingen in de onderneming. Of bij beslissingen die kunnen leiden tot aanzienlijke veranderingen in de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten. Dit betekent dat de werkgever de mening van de EOR moet inwinnen voordat de werkgever een beslissing neemt.
  3. Bijeenkomsten: De EOR heeft het recht om minstens één keer per jaar bijeen te komen met de centrale leiding van de onderneming. De bijeenkomst dient om geïnformeerd en geraadpleegd te worden.
  4. Training: Leden van de EOR hebben het recht op training zonder verlies van loon. De training dient ervoor hun taken naar behoren te kunnen vervullen.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke bevoegdheden en werking van de EOR kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de overeenkomst die is gesloten tussen de vertegenwoordigers van de werknemers en de centrale leiding van de onderneming. Deze overeenkomsten moeten echter altijd voldoen aan de minimumnormen die zijn vastgesteld in de Europese richtlijn.

In de praktijk kan de invloed van de EOR variëren. Dit is afhankelijk van de bedrijfscultuur, de relatie tussen de werknemersvertegenwoordigers en het management. En daarnaast ook de specifieke overeenkomst die is gesloten.

Samenstelling EOR

Een Europese Ondernemingsraad (EOR) bestaat uit werknemersvertegenwoordigers uit de verschillende landen waar een multinationale onderneming actief is. Deze landen behoren tot de Europese Unie (EU) en of de Europese Economische Ruimte (EER). De samenstelling en het aantal vertegenwoordigers in een EOR kunnen variëren. Dit is afhankelijk van de grootte van de onderneming, het aantal werknemers in elk land. En daarnaast van de specifieke overeenkomst die is gesloten tussen de werknemersvertegenwoordigers en de centrale leiding van de onderneming.

Enkele algemene kenmerken van de samenstelling van een EOR zijn:

  1. Vertegenwoordiging per land: De vertegenwoordigers in de EOR worden kies je of wijs je aan uit de werknemersvertegenwoordigende organen van de verschillende landen waar de onderneming actief is. Dit kunnen bijvoorbeeld leden van de ondernemingsraad, vakbondsvertegenwoordigers of andere werknemersvertegenwoordigers zijn.
  2. Aantal vertegenwoordigers: Het aantal vertegenwoordigers uit elk land in de EOR is vaak evenredig met het aantal werknemers dat de onderneming in dat land in dienst heeft. Er kunnen minimum- en/of maximumaantallen zijn vastgesteld, afhankelijk van de specifieke overeenkomst of nationale wetgeving.
  3. Roulatie: In sommige gevallen kan er een roulatiesysteem zijn. Bij dit systeem vervang je de vertegenwoordigers na een bepaalde periode om een brede vertegenwoordiging van werknemers te waarborgen.
  4. Voorzitter en secretaris: De EOR kan een voorzitter en een secretaris kiezen uit zijn leden. Zij hebben vaak specifieke taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de organisatie en communicatie van de EOR.
  5. Speciale commissie: In sommige gevallen kan je een speciale commissie oprichten binnen de EOR. Deze commissie kan bestaan uit een kleiner aantal leden en heeft vaak als taak om bepaalde kwesties voor te bereiden voordat ze aan de volledige EOR worden voorgelegd.

Het is belangrijk op te merken dat de precieze samenstelling en werking van de EOR afhankelijk zijn van de specifieke overeenkomst die is gesloten tussen de werknemersvertegenwoordigers en de centrale leiding van de onderneming, evenals van de nationale wetgeving en praktijken in de betrokken landen.