Informatierecht OR

informatierecht OR

Het informatierecht is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Dit recht houdt in dat de OR het recht heeft om tijdig en volledig geïnformeerd te worden door de bestuurder van het bedrijf over zaken die voor de werknemers van belang zijn. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Het informatierecht is een essentieel onderdeel van de medezeggenschap van werknemers binnen een bedrijf of organisatie. Het stelt de OR in staat om een goede afweging te maken bij het nemen van beslissingen en bij het uitbrengen van adviezen aan de bestuurder. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van het informatierecht.

  1. Informatieplicht van de bestuurder De bestuurder van het bedrijf heeft een wettelijke informatieplicht jegens de OR. Dit betekent dat de bestuurder verplicht is om de OR tijdig en volledig te informeren over alle zaken die voor de werknemers van belang zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld financiële gegevens, personeelsbeleid, investeringen en reorganisaties.
  2. Reikwijdte van het informatierecht Het informatierecht van de OR is niet onbeperkt. Het recht geldt alleen voor informatie die voor de werknemers van belang is en die nodig is voor de uitoefening van de taken van de OR. De bestuurder hoeft dus niet alle informatie te verstrekken, maar alleen die informatie die relevant is voor de medezeggenschap van de werknemers.
  3. Vertrouwelijke informatie Het kan voorkomen dat de bestuurder vertrouwelijke informatie heeft die niet gedeeld kan worden met de OR. In dat geval moet de bestuurder aangeven welke informatie niet gedeeld kan worden en waarom dit het geval is. Het is aan de OR om te beoordelen of de informatie daadwerkelijk vertrouwelijk is en of er voldoende reden is om deze niet te delen.
  4. Geheimhoudingsplicht van de OR De leden van de OR hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden krijgen. Dit betekent dat zij deze informatie niet mogen delen met derden en dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het uitvoeren van hun taken.
  5. Sancties bij schending van het informatierecht Als de bestuurder de informatieplicht niet nakomt, kan de OR naar de Ondernemingskamer stappen om een enquêteverzoek in te dienen. Als de OR zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht, kan de bestuurder een klacht indienen bij de Ondernemingskamer.

Kortom, het informatierecht is een belangrijk recht van de OR en stelt de OR in staat om haar taken op een goede manier uit te voeren. Door het naleven van het informatierecht kan de OR een effectieve bijdrage leveren aan de medezeggenschap binnen het bedrijf of de organisatie en de belangen van de werknemers behartigen.