Inhoud OR-reglement

inhoud or-reglement

De WOR, oftewel de Wet op de ondernemingsraden in Nederland, stelt bepaalde eisen aan de inhoud van het OR-reglement. Het OR-reglement bevat de werkwijze en procedures van de ondernemingsraad (OR). Volgens de WOR moeten in ieder geval de volgende zaken in de inhoud van het OR-reglement worden opgenomen:

  1. De wijze van verkiezing van de OR-leden: Dit omvat onder andere de kiesgerechtigdheid, de verkiesbaarheid, de wijze van kandidaatstelling, de verkiezingsprocedure en de zittingsduur van de OR-leden.
  2. De wijze waarop de vervulling van tussentijdse vacatures plaatsvindt: Als er tussentijds een OR-lid vertrekt, moet er een procedure zijn voor hoe zijn of haar plaats wordt opgevuld.
  3. De wijze van bijeenroeping van de OR: Dit gaat over hoe en wanneer OR-vergaderingen worden gepland en aangekondigd.
  4. De wijze van het voeren van de beraadslagingen en het nemen van besluiten: Dit gaat over hoe beslissingen worden genomen binnen de OR, bijvoorbeeld of er gestemd wordt en zo ja, hoe.
  5. De wijze waarop de OR zijn vertegenwoordiging in vergaderingen met de ondernemer regelt: Dit gaat over wie namens de OR spreekt tijdens vergaderingen met de ondernemer.
  6. De wijze waarop de OR-leden onderling hun werkzaamheden verdelen: Dit kan gaan over de aanstelling van een voorzitter, secretaris en andere rollen binnen de OR.
  7. De wijze waarop de OR de werknemers informeert: De OR heeft een verplichting om de achterban, de werknemers, te informeren over zijn activiteiten en besluiten.
  8. De werkwijze van de OR-commissies: Als de OR commissies instelt, moet het reglement ook de werkwijze van deze commissies beschrijven.
  9. Andere zaken die de OR noodzakelijk acht: Dit geeft de OR enige vrijheid om aanvullende procedures en regels op te nemen die specifiek zijn voor hun situatie.

Het is belangrijk dat het OR-reglement in overeenstemming is met de WOR en andere relevante wet- en regelgeving. Het kan raadzaam zijn om bij het opstellen of wijzigen van een OR-reglement juridisch advies in te winnen.