Instemmingsplicht OR

Instemmingsplicht OR is een term die men gebruikt om aan te geven dat een werkgever verplicht is om de instemming van de ondernemingsraad (OR) te verkrijgen voordat de bestuurder een beslissing neemt. Dit is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), die geldt voor alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers in dienst. De…

Informatierecht OR

Het informatierecht is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Dit recht houdt in dat de OR het recht heeft om tijdig en volledig geïnformeerd te worden door de bestuurder van het bedrijf over zaken die voor de werknemers van belang zijn. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het informatierecht…

Taken OR

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van een bedrijf of organisatie en heeft als taak om de belangen van de werknemers te vertegenwoordigen. Dit betekent dat de OR een aantal specifieke taken heeft die ervoor zorgen dat de werknemers een stem hebben binnen de organisatie en dat hun belangen worden behartigd. Overleggen – taken…

Rechten OR

De ondernemingsraad (OR) heeft verschillende wettelijke rechten die hem in staat stellen om de belangen van de werknemers te behartigen en om invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de organisatie. Rechten OR, welke zijn er? Hieronder volgen de belangrijkste rechten van de OR: Waar staan de rechten? Deze rechten zijn vastgelegd in de…

Adviesrecht OR

Het adviesrecht is een belangrijke bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR). Het geeft de OR het recht om de werkgever van advies te voorzien over belangrijke besluiten die de organisatie raken. Het doel van het adviesrecht is om de belangen van de werknemers te behartigen en ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met hun…

Instemmingsrecht OR

Het instemmingsrecht OR is één van de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Het geeft de OR het recht om een veto uit te spreken over bepaalde besluiten van de werkgever. Het instemmingsrecht heeft betrekking op een aantal onderwerpen die van groot belang zijn voor de werknemers, zoals arbeidsvoorwaarden, werktijden en arbeidsomstandigheden. Wat is instemmingsrecht…

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie dat zich bezighoudt met het behartigen van de belangen van de werknemers. De OR heeft een aantal wettelijke rechten en plichten en speelt een belangrijke rol in de samenwerking tussen werkgever en werknemers. Taken Ondernemingsraad De taken van een ondernemingsraad zijn divers. Zo heeft de OR…

Arbeidsvoorwaarden en de rol van de ondernemingsraad

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een werknemer zijn of haar werk verricht. Dit omvat onder meer loon, arbeidstijden, vakantiedagen, pensioen en sociale zekerheid. Arbeidsvoorwaarden zijn van groot belang voor werknemers, omdat ze een belangrijke invloed hebben op hun welzijn, motivatie en productiviteit. Daarom spelen ze ook een belangrijke rol in de relatie tussen werkgever en…

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming is een onderwerp waarop het adviesrecht van toepassing is. Dat blijk uit artikel 25:1.a WOR. Overdracht van de zeggenschap over de onderneming, wanneer spreek je daarvan? Heel simpel gezegd is hiervan sprake als een natuurlijk persoon of een rechtspersoon de onderneming overdraagt aan een ander. Er zijn verschillende…

Nietigheid inroepen of niet?

Nietigheid inroepen of niet? Dat is een zware beslissing die de ondernemingsraad niet zomaar neemt. Nietigheid inroepen, wanneer kan dit? Er zijn verschillende redenen waarom een ondernemingsraad een besluit nietig kan verklaren. De bestuurder heeft geen instemming gevraagd, terwijl dit wel moest. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd, maar de bestuurder gaat wel over tot uitvoering…

Relatie tussen OR, GOR en COR

Relatie tussen OR GOR en COR

Hoe zit het met de relatie tussen OR, GOR en COR? In zijn algemeenheid werd deze vraag vandaag aan mij gesteld. Een interessant onderwerp. Voor de beeldvorming zie je hieronder een simpele weergave van de situatie relatie tussen OR, GOR en COR.

OR Verkiezingen

or verkiezingen

OR verkiezingen houdt een ondernemingsraad wanneer de zittingstermijn voor OR-leden eindigt. Of als een OR-lid tussentijds vertrekt en er zijn geen reservekandidaten. De OR-leden waarvan de zittingstermijn eindigt, kunnen zich vaak herkiesbaar stellen. Hoe vaak OR-leden zich herkiesbaar kunnen stellen is te lezen in het OR-reglement. In dit reglement staat hoe de ondernemingsraad de verkiezingen…