WOR Adviesrecht

wor adviesrecht

Als werknemer heb je in Nederland bepaalde rechten en een daarvan is het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR). Dit recht is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Dit adviesrecht houdt in dat de OR het recht heeft om advies uit te brengen aan de directie van een organisatie over bepaalde besluiten die genomen worden. Het is een belangrijk recht dat de positie van werknemers binnen een organisatie versterkt. Daarnaast zorgt dit recht ervoor dat besluiten niet zomaar genomen worden zonder dat er goed over nagedacht is.

WOR Adviesrecht, onderwerpen

Het adviesrecht van de OR geldt voor besluiten die van invloed zijn op de organisatie als geheel of op een belangrijk deel van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een fusie of overname, een reorganisatie, een wijziging in de arbeidsomstandigheden, het aanstellen van een nieuwe directeur, of een verandering in de bedrijfsactiviteiten. De directie van de organisatie is verplicht om de OR tijdig te informeren over deze besluiten. En de OR heeft vervolgens een bepaalde termijn om hierop te reageren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het adviesrecht van de OR geen vetorecht is. Dat betekent dat de directie niet verplicht is om het advies van de OR over te nemen. Wel moet de directie goed motiveren waarom zij afwijkt van het advies van de OR. Als de directie het advies van de OR niet overneemt en toch doorgaat met het besluit, kan de OR eventueel naar de rechter stappen. De rechter kan dan beoordelen of de directie zich aan de regels van de WOR heeft gehouden.

Het adviesrecht van de OR heeft als doel om de belangen van de werknemers te behartigen. Daarnaast ervoor te zorgen dat besluiten niet alleen in het belang van de directie worden genomen, maar ook in het belang van de werknemers en de organisatie als geheel. Het is daarom van belang dat de OR goed op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Verder is het van belang dat de OR goed kan onderbouwen waarom zij een bepaald advies uitbrengt.

Werknemer & OR

Als werknemer kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de OR. Door actief deel te nemen aan de OR-vergaderingen en input te leveren over zaken die spelen binnen de organisatie, kun je ervoor zorgen dat de belangen van de werknemers goed vertegenwoordigd worden. De OR is er immers voor de werknemers. En kan alleen goed functioneren als zij voldoende input krijgen vanuit de werknemers.

In het kort biedt het adviesrecht van de OR werknemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op belangrijke besluiten. Het is een belangrijk recht. Dat recht zorgt ervoor dat de belangen van werknemers niet vergeten worden en dat besluiten goed overwogen worden genomen.