Scholing Werknemers

scholing werknemers
scholing werknemers

Scholing werknemers is een artikel over de invoering van artikel dertien EU richtlijn “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden”.

De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de werkgever op grond van het Unierecht of het nationale recht of collectieve overeenkomsten verplicht is zijn werknemers een opleiding te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangeworven uit te voeren, deze opleiding kosteloos wordt aangeboden aan de werknemers, als arbeidstijd wordt beschouwd en, indien mogelijk, plaatsvindt tijdens de werkuren.

Deze richtlijn moet in augustus van 2022 ingevoerd zijn. En dit heeft nogal gevolgen voor veel werkgevers. Voor de scholing werknemers moeten werkgevers de reglementen aanpassen. Helaas zijn veel zaken nog niet helemaal duidelijk.

Om welke opleidingen gaat het?

Het gaat om opleidingen die voor de werkgever verplicht zijn om aan te bieden. De grondslag voor die verplichting moet liggen in de wet of de van toepassing zijnde cao. Dus niet elke opleiding die de werkgever verplicht stelt. De verplichting moet echt voortvloeien uit de wet of de van toepassing zijnde cao. Gelukkig staat in veel cao’s dat de werkgever verplicht is bepaalde opleidingen aan te bieden.

Welke scholing werknemers is wettelijk verplicht?

In artikel 611a van Burgerlijk Wetboek 7, staat het volgende:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Als scholing noodzakelijk is voor je functie, dan is de werkgever wettelijk verplicht je in staat te stellen die opleiding te volgen. Maar er zijn uitzonderingen. En dat is in mijn ogen verwarrend. Want tot nu toe is het mij heel duidelijk.

Als het gaat om opleidingen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van je beroepskwalificatie, dan geldt vorenstaande niet. Maar ja, die heb je toch nodig om je beroep uit te kunnen voeren? Ik vraag mij werkelijk af waarom deze uitzondering ingesteld is. Vaak zijn deze opleidingen nu juist de opleidingen die werknemers moeten volgen. Alles moet per augustus 2022 ingevoerd worden, dus ik hoop dat de uitzonderingen eruit gaan.

Welk recht is van toepassing voor de ondernemingsraad?

Voor de ondernemingsraad is het instemmingsrecht, krachtens artikel 27:1.f WOR, van toepassing. Het is namelijk een regeling op het gebied van personeelsopleiding. Dus als er geen cao is, of de werkgever wil scholing in een reglement zetten, dan moet instemming aan de OR gevraagd worden.