OR-werk is werk

or-werk is werk
or-werk is werk

OR-werk is werk. De ondernemingsraad heeft zwaarwegende taken. Taken die je niet zonder tijd, faciliteiten, kennis en kunde uit kunt voeren. Daarom heeft de OR onder andere het recht om gebruik te maken van de faciliteiten die binnen de onderneming aanwezig zijn. Dit blijkt uit artikel 17:1 WOR:

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad, de commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad, de commissies en de secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad en de commissies.

Artikel 17:1 WOR

Daarnaast moet de ondernemingsraad zijn werk zoveel mogelijk binnen werktijd kunnen doen en behouden de OR-leden het recht op loon voor de tijd die zij aan OR-werk besteden. Dit blijkt uit artikel 17:2 en 17: 3 WOR:

De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd.

Artikel 17:2 WOR

De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Artikel 17:3 WOR

Wat valt onder de tijd van de OR-vergadering?

In artikel 17:3 WOR spreekt de wet van de tijd ten gevolge van het bijwonen van een vergadering. Hiermee bedoelt de wetgever niet alleen de tijd voor de vergadering zelf. Maar ook de tijd die een OR-lid nodig heeft om de vergadering voor te bereiden. En de tijd die een OR-lid nodig heeft om de actiepunten uit te voeren die tijdens de vergadering besproken zijn. Het nawerk behoort dus ook tot die tijd. Zelfs de reistijd ten gevolge van de OR-vergaderingen valt eronder.

OR-werk is werk

Het kan zijn dat het niet mogelijk is tijd vrij te maken voor OR-werk. Bij sommige functies is het inderdaad moeilijk toe te passen. Dan is de afspraak vaak dat het overwerk gedeclareerd mag worden. Het is geen ideale oplossing, maar in mijn ogen wel acceptabel. Maar OR-leden moeten er wel voor oppassen dat deze regeling niet te makkelijk gebruikt wordt. Het OR-lid moet zichzelf de vraag stellen of het inderdaad niet mogelijk is zijn rooster aan te passen, zodat het OR-werk wel binnen de normale werktijd valt.

OR-werk is werk en OR-leden hebben voor die tijd dan ook recht op alle emolumenten, naast het salaris, die bij de beloning van het normale werk horen. Daar vallen onder andere vakantietoeslag, de winstuitkering en vakantietoeslag en op opbouw van pensioen onder.

Als je meer wil weten over de faciliteiten van de ondernemingsraad, dan raad ik de basiscursus OR aan. Niet alleen de faciliteiten komen aan bod, maar ook de rol, taken, rechten en de plichten van de ondernemingsraad.