Plichten OR

Een ondernemingsraad (OR) heeft niet alleen taken, maar ook een aantal plichten OR die van belang zijn voor de goede uitvoering van het werk van de OR en het behartigen van de belangen van de werknemers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste plichten van de ondernemingsraad. Kortom, de plichten OR zijn erop gericht om…

Taken OR

Een ondernemingsraad (OR) is een belangrijk onderdeel van een bedrijf of organisatie en heeft als taak om de belangen van de werknemers te vertegenwoordigen. Dit betekent dat de OR een aantal specifieke taken heeft die ervoor zorgen dat de werknemers een stem hebben binnen de organisatie en dat hun belangen worden behartigd. Overleggen – taken…

Rechten OR

De ondernemingsraad (OR) heeft verschillende wettelijke rechten die hem in staat stellen om de belangen van de werknemers te behartigen en om invloed uit te oefenen op de besluitvorming binnen de organisatie. Rechten OR, welke zijn er? Hieronder volgen de belangrijkste rechten van de OR: Waar staan de rechten? Deze rechten zijn vastgelegd in de…

Adviesrecht OR

Het adviesrecht is een belangrijke bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR). Het geeft de OR het recht om de werkgever van advies te voorzien over belangrijke besluiten die de organisatie raken. Het doel van het adviesrecht is om de belangen van de werknemers te behartigen en ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met hun…

Instemmingsrecht OR

Het instemmingsrecht OR is één van de belangrijkste bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR). Het geeft de OR het recht om een veto uit te spreken over bepaalde besluiten van de werkgever. Het instemmingsrecht heeft betrekking op een aantal onderwerpen die van groot belang zijn voor de werknemers, zoals arbeidsvoorwaarden, werktijden en arbeidsomstandigheden. Wat is instemmingsrecht…

Ondernemingsraad

Een ondernemingsraad (OR) is een medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie dat zich bezighoudt met het behartigen van de belangen van de werknemers. De OR heeft een aantal wettelijke rechten en plichten en speelt een belangrijke rol in de samenwerking tussen werkgever en werknemers. Taken Ondernemingsraad De taken van een ondernemingsraad zijn divers. Zo heeft de OR…

Arbeidsvoorwaarden en de rol van de ondernemingsraad

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een werknemer zijn of haar werk verricht. Dit omvat onder meer loon, arbeidstijden, vakantiedagen, pensioen en sociale zekerheid. Arbeidsvoorwaarden zijn van groot belang voor werknemers, omdat ze een belangrijke invloed hebben op hun welzijn, motivatie en productiviteit. Daarom spelen ze ook een belangrijke rol in de relatie tussen werkgever en…

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR

Verschil adviesrecht en instemmingsrecht OR is een artikel over, de naam zegt het al, het verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht Het adviesrecht is, heel simpel gezegd, het recht om te mogen adviseren. Maar adviseren dekt in zijn geheel niet de lading van dit recht. Het gaat namelijk veel verder. Want het doel van adviesrecht…

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming

Overdracht van de zeggenschap over de onderneming is een onderwerp waarop het adviesrecht van toepassing is. Dat blijk uit artikel 25:1.a WOR. Overdracht van de zeggenschap over de onderneming, wanneer spreek je daarvan? Heel simpel gezegd is hiervan sprake als een natuurlijk persoon of een rechtspersoon de onderneming overdraagt aan een ander. Er zijn verschillende…

Nietigheid inroepen of niet?

Nietigheid inroepen of niet? Dat is een zware beslissing die de ondernemingsraad niet zomaar neemt. Nietigheid inroepen, wanneer kan dit? Er zijn verschillende redenen waarom een ondernemingsraad een besluit nietig kan verklaren. De bestuurder heeft geen instemming gevraagd, terwijl dit wel moest. De ondernemingsraad heeft niet ingestemd, maar de bestuurder gaat wel over tot uitvoering…

Scholing Werknemers

scholing werknemers

Scholing werknemers is een artikel over de invoering van artikel dertien EU richtlijn “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden”. De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de werkgever op grond van het Unierecht of het nationale recht of collectieve overeenkomsten verplicht is zijn werknemers een opleiding te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangeworven uit te voeren,…

Relatie tussen OR, GOR en COR

Relatie tussen OR GOR en COR

Hoe zit het met de relatie tussen OR, GOR en COR? In zijn algemeenheid werd deze vraag vandaag aan mij gesteld. Een interessant onderwerp. Voor de beeldvorming zie je hieronder een simpele weergave van de situatie relatie tussen OR, GOR en COR.