Is een OR-reglement verplicht?

or-reglement verplicht

Ja, een OR-reglement is verplicht volgens artikel 8 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het artikel luidt als volgt:

“De ondernemingsraad stelt een reglement vast waarin zijn werkwijze nader wordt geregeld. Het reglement behoeft de goedkeuring van de ondernemer.”

Dit betekent dat de ondernemingsraad (OR) verplicht is om een reglement op te stellen waarin de werkwijze van de OR wordt geregeld. Het reglement moet echter eerst worden goedgekeurd door de ondernemer (de werkgever) voordat het van kracht wordt. Het OR-reglement is een belangrijk document dat de interne werking en procedures van de OR beschrijft en kan helpen om een gestructureerde en efficiënte samenwerking tussen de OR-leden en de werkgever te waarborgen.

Wat moet er in het OR-reglement staan?

Het OR-reglement is een belangrijk document dat de werkwijze en procedures van de ondernemingsraad (OR) regelt. Hoewel de specifieke inhoud kan variëren op basis van de behoeften van de organisatie en de omvang van de OR, zijn er enkele essentiële zaken die doorgaans in het OR-reglement moeten worden opgenomen:

  1. Samenstelling van de OR: Het reglement moet de regels bevatten voor het aantal leden van de OR, de wijze van verkiezing of benoeming, de zittingsduur van de leden, en eventuele voorwaarden voor het lidmaatschap.
  2. Taken en bevoegdheden: Het reglement moet een duidelijke omschrijving bevatten van de taken en bevoegdheden van de OR. Dit omvat bijvoorbeeld het recht op informatie en overleg met de werkgever, het recht om advies uit te brengen over bepaalde besluiten, en eventuele andere specifieke bevoegdheden die aan de OR zijn toegekend.
  3. Vergaderingen: Het reglement moet regels bevatten over het houden van vergaderingen, zoals de frequentie van de vergaderingen, de oproeping van de vergaderingen, het quorum, en de besluitvorming binnen de OR.
  4. Commissies: Als de OR gebruikmaakt van commissies, bijvoorbeeld een overlegcommissie of een financiële commissie, moeten de regels met betrekking tot de oprichting en werking van deze commissies in het reglement worden opgenomen.
  5. Geheimhouding: Het reglement kan bepalingen bevatten over de geheimhoudingsplicht van de OR-leden met betrekking tot vertrouwelijke informatie die tijdens de OR-vergaderingen wordt besproken.
  6. Wijzigingen in het reglement: De procedure voor het wijzigen van het OR-reglement moet ook worden opgenomen, inclusief de goedkeuring van de werkgever.
  7. Overgangsregelingen: Bij het opstellen van een nieuw OR-reglement kan het nodig zijn om overgangsregelingen op te nemen voor lopende zaken of lopende zittingstermijnen.

Het OR-reglement moet altijd in lijn zijn met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en mag de wettelijke rechten en plichten van de OR-leden niet beperken. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het reglement duidelijk en begrijpelijk is voor alle betrokkenen binnen de organisatie.