Plichten OR

plichten OR

Een ondernemingsraad (OR) heeft niet alleen taken, maar ook een aantal plichten OR die van belang zijn voor de goede uitvoering van het werk van de OR en het behartigen van de belangen van de werknemers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste plichten van de ondernemingsraad.

  1. Geheimhoudingsplicht De leden van de ondernemingsraad hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden krijgen. Dit betekent dat zij deze informatie niet mogen delen met derden en dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het uitvoeren van hun taken.
  2. Deskundigheidsbevordering De OR heeft de plicht om zich voldoende te informeren en te verdiepen in de onderwerpen waarover zij adviseert en beslist. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en trainingen, het raadplegen van deskundigen en het lezen van vakliteratuur.
  3. Vergaderplicht De OR heeft de plicht om regelmatig te vergaderen. Dit is van belang voor de goede samenwerking tussen de leden van de OR en voor de besluitvorming. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat de OR ten minste één keer per maand vergadert, tenzij anders is afgesproken in het OR-reglement.
  4. Informatie- en initiatiefrecht De OR heeft het recht om informatie op te vragen bij de bestuurder van het bedrijf en heeft het initiatiefrecht om voorstellen te doen voor het beleid van het bedrijf. Het is de plicht van de OR om van deze rechten gebruik te maken en om zich goed te laten informeren over de gang van zaken binnen het bedrijf.
  5. Zorgvuldige besluitvorming De OR heeft de plicht om zorgvuldig en weloverwogen beslissingen te nemen. Dit betekent dat de leden van de OR zich goed moeten informeren, zich een mening moeten vormen en de belangen van alle betrokken partijen moeten afwegen voordat zij tot een besluit komen.
  6. Verantwoording afleggen De OR heeft de plicht om verantwoording af te leggen over haar werkzaamheden aan de werknemers van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van informatiebijeenkomsten of door het publiceren van een jaarverslag.
  7. Samenwerking met de bestuurder De OR heeft de plicht om samen te werken met de bestuurder van het bedrijf. Dit betekent dat de OR open moet staan voor overleg en dat zij constructief moet bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijf.

Kortom, de plichten OR zijn erop gericht om de belangen van de werknemers te behartigen en om bij te dragen aan een goede samenwerking tussen de werknemers en de bestuurder van het bedrijf.